ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย

  • รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนในลำดับต้นๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์ความใกล้เคียงกันด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมีมายาวนานและเหนียวแน่นที่สุด
  • ด้านระดับการเปิดเสรีไทยมีการเปิดเสรีในอาเซียนในเชิงลึกและกว้างมากกลุ่มหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นที่ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีด้วย และด้วยเป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าเขตการค้าเสรีจะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่แข็งแกร่ง และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค รวมทั้งไทย
  • จากเดิมที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในปี 2536 ผลจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้อาเซียนกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ในปี 2551 ณ ปัจจุบัน อาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.7 ของการส่งออกรวมของไทย น าหน้าตลาดเดิมอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 ไทยส่งออกไปอาเซียนเป็นมูลค่ากว่า 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่น าเข้าประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับอาเซียนกว่า 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

ทิ้งคำตอบไว้